© Vostok New Ventures Ltd.

Nyemission 2009

Viktig information!

Informationen och prospektet som finns att tillgå via dessa länkar har upprättats i samband med företrädesemissionen av Vostok Nafta Investment Ltd:s aktier, i form av depåbevis (”Depåbevis”) på NASDAQ OMX i Stockholm. Depåbevisen är inte föremål för listning eller ansökan om listning i annat land än Sverige. Prospektet får inte distribueras till eller i något land där distributionen förutsätter ytterligare registreringsåtgärder eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga regler i sådant land. Användare av denna hemsida uppmanas att själva informera sig om och iaktta sådana eventuella restriktioner. För att kunna ta del av hemsidan och prospektet måste Du intyga att Du inte befinner Dig i USA, Kanada, Australien eller Japan genom att klicka "Ja, jag accepterar" nedan.

Om Du befinner Dig i USA, Kanada, Australien eller Japan får Du inte ta del av informationen. För prospektet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol. Om Du befinner Dig i USA, Kanada, Australien eller Japan måste Du klicka "Nej" nedan.

Jag har tagit del av informationen och accepterar ovanstående villkor.

JA, JAG ACCEPTERAR     NEJ

Powered by Webcore Dynamo