november 18, 2016

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Vostok New Ventures Ltd

Stockholm, 2016-11-18 11:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Den 28 oktober 2016 offentliggjorde Vostok New Ventures Ltd ("Bolaget") att Bolaget ingått ett avtal om att förvärva aktier i den Paris-baserade samåkningstjänsten Comuto SA ("BlaBlaCar") till ett belopp om cirka 32 miljoner EUR genom en apportemission ("Transaktionen" eller "Förvärvet"). Förvärvet förutsatte att en extra bolagsstämma beslutade att öka Bolagets aktiekapital. Extra bolagsstämma i Bolaget hölls fredagen den 18 november 2016 kl. 9.00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20 i Stockholm.

 

På stämman hade depåbevisinnehavarna att ta ställning till ett antal ärenden, bl a beslutades följande:

-    Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 329 438,4 USD genom en nyemission av högst 4 154 495 nya stamaktier med ett nominellt värde om 0,32 USD vardera med betalning genom överlåtelse av apportegendom. Rätt att teckna depåbevis avseende de nya stamaktierna i Bolaget ska tillkomma Lead Edge Capital II LP, Lead Edge Capital II QP LP och Lead Edge Partners Opportunity III LP, med rätt och skyldighet för var och en av dem att betala sådana nya stamaktier med apportegendom bestående av aktier i BlaBlaCar till Bolaget.

 

Efter Transaktionen är BlaBlaCar Bolagets näst största investering, värderad till cirka 112,3 miljoner USD och representerar cirka 16,9% av det senast publicerade substansvärdet per den 30 september 2016. Mer information om Förvärvet, inklusive bakgrund och motiv för Förvärvet, finns på Bolagets hemsida, www.vostoknewventures.com.

 

Depåbevis för de nya aktier som ges ut i emissionen beräknas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm omkring den 24 november 2016.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

 

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2016 kl. 11.15 CET.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.