november 23, 2016

Vostok New Ventures offentliggör prospekt avseende notering av depåbevis

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Styrelsen för Vostok New Ventures Ltd ("Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av upptagande till handel av 4 154 495 depåbevis i Bolaget. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.vostoknewventures.com och på Pareto Securities webbplats www.paretosec.com.

Den extra bolagsstämma som hölls den 18 november 2016 beslutade att genomföra en nyemission av högst 4 154 495 nya stamaktier med betalning genom överlåtelse av apportegendom. Rätt att teckna depåbevis avseende de nya aktierna tillkommer Lead Edge Capital II LP, Lead Edge Capital II QP LP och Lead Edge Partners Opportunity III LP.

Bolaget har ansökt om notering av de depåbevis som representerar de nya aktierna och de beräknas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm den, eller omkring den, 24 november 2016.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

 

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2016 kl. 17:00 CET.

 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.