november 25, 2016

Vostok New Ventures Ltd slutför förvärv av aktier i BlaBlaCar

Stockholm, 2016-11-25 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Den 28 oktober 2016 offentliggjorde Vostok New Ventures Ltd ("Vostok" eller "Bolaget") att Bolaget ingått ett avtal om att förvärva aktier i den Paris-baserade samåkningstjänsten Comuto SA ("BlaBlaCar"). Samtliga villkor för Bolagets förvärv har nu uppfyllts och förvärvet har slutförts. Bolaget har erlagt betalning i form av 4 154 495 nyemitterade stamaktier, motsvarande cirka 4,9 % av det utestående aktiekapitalet i Bolaget efter emissionen, till Lead Edge Capital II L.P, Lead Edge Capital II QP L.P. och Lead Edge Partners Opportunity III L.P. Emissionen beslutades av extra bolagsstämma den 18 november 2016. Efter förvärvet äger Vostok cirka 8,0 % av aktierna i BlaBlaCar. Den 23 november 2016 offentliggjorde Bolaget ett prospekt med anledning av upptagandet till handel av depåbevisen för de stamaktier som emitterats som en del av förvärvet.

 

Depåbevis för de stamaktier som emitterats som en del av förvärvet kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm idag den 25 november 2016. Efter emissionen uppgår det totala antalet utestående depåbevis i Bolaget till 84 470 309.

 

Mer information om förvärvet finns på Bolagets hemsida, www.vostoknewventures.com.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

 

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2016 kl. 08.00 CET.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.