februari 15, 2017

Vostok New Ventures Ltd. Bokslutskommuniké avseende fjärde kvartalet 2016 och perioden 1 januari 2016—31 december 2016

Stockholm, 2017-02-15 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

- Periodens resultat uppgick till 135,47 miljoner US-dollar (MUSD) (145,18 för perioden 1 januari 2015—31 december 2015). Resultat per aktie uppgick under perioden till 1,77 USD (1,97).

- Kvartalets resultat uppgick till 51,54 miljoner US-dollar (-5,3). Resultatet per aktie uppgick under kvartalet till 0,63 USD (-0,07).

- Vostok New Ventures ("Vostok" eller "Bolaget") substansvärde uppgick till 725,52 MUSD den 31 december 2016 (31 december 2015: 503,44), motsvarande 8,47 USD per aktie (31 december 2015: 6,85). Givet en växelkurs SEK/USD om 9,0971 var värdena 6 600,09 miljoner svenska kronor (MSEK) (31 december 2015: 4 204,90 MSEK) respektive 77,02 SEK (31 december 2015: 57,21).

- Under perioden 1 januari 2016—31 december 2016 ökade substansvärdet per aktie i USD med 23,6%.

- Under kvartalet 1 oktober 2016—31 december 2016 ökade substansvärdet per aktie i USD med 7,5%.

- Ökningen av Koncernens substansvärde per aktie i USD under kvartalet är främst relaterad till omvärdering av investeringen i Avito.

- Under kvartalet förvärvade Vostok New Ventures aktier i Comuto SA ("BlaBlaCar") till ett belopp om cirka 32 miljoner EUR på samma värdering som Vostoks tidigare investering i BlaBlaCar i juli 2016. Efter förvärvet äger Vostok cirka 8,0% av aktierna i BlaBlaCar.

- Vostok New Ventures investerade under det fjärde kvartalet 2016 i Sveriges ledande bostadssajt, Hemnet, genom ett saminvesteringsbolag. Bolaget investerade 93,3 MSEK (10,3 MUSD) i saminvesteringsbolaget, vilket motsvarar cirka 7,0% ägande i Hemnet efter full utspädning.

- I december 2016 investerade Vostok New Ventures ytterligare 5,8 MUSD i OneTwoTrip, genom ett köp av befintliga aktier av en av de andra investerarna i bolaget. Vostok äger 14,6% av bolaget efter full utspädning efter denna transaktion.

- Vostok New Ventures sålde i december 2016 alla sina aktier i IZH Holding (Zameen och Bayut) för 4,7 MUSD, vilket motsvarar en multipel om 2,4x på investerat kapital över de 18 månaderna sedan den initiala investeringen.

- Antalet utestående aktier per utgången av december 2016 uppgick till 85 688 309.

 

Vostok New Ventures kommer att anordna en telefonkonferens med en interaktiv presentation onsdagen den 15 februari klockan 17:00 Central European Time (CET). För telefonnummer och övrig information se separat pressrelease onsdagen den 8 februari, på www.vostoknewventures.com.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

 

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2017 kl. 08.00 CET.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.