april 13, 2017

Kallelse till årsstämma i Vostok New Ventures Ltd

Stockholm, 2017-04-13 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Innehavare av depåbevis avseende aktier i Vostok New Ventures Ltd ("Vostok New Ventures" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma ("Stämman") tisdagen den 16 maj 2017 kl. 10.00 i lokal New York på Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Depåbevisinnehavare som önskar delta i Stämman ska:

(1)           dels vara införd i det av Euroclear Sweden AB förda registret över depåbevisinnehavare onsdagen den 10 maj 2017,

(2)           dels anmäla sig hos Bolaget, senast onsdagen den 10 maj 2017 på adress Computershare AB, Vostok New Ventures Ltd årsstämma, Box 610, 182 16 Danderyd, per telefon, 0771‑24 64 00 eller via e-post agm2017@vostoknewventures.com. Vid anmälan ska uppgift lämnas om namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer. Om innehavare av depåbevis avser att företrädas av ombud, ska ombudets namn uppges.

Depåbevisinnehavare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före Stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.vostoknewventures.com.

Depåbevisinnehavare som har sina depåbevis förvaltarregistrerade måste begära en tillfällig rösträttsregistrering av depåbevisen för att äga rätt att delta i Stämman. Depåbevisinnehavare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 10 maj 2017.

Röstkort kommer att distribueras till innehavare som anmäler sig enligt ovan och röstkortet måste medtas till Stämman.

Förslag till dagordning

1.             Val av ordförande vid Stämman.

2.             Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.             Godkännande av dagordning.

4.             Val av en eller två justeringsmän.

5.             Fråga om Stämmans behöriga sammankallande.

6.             Verkställande direktörens anförande.

7.             Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8.             Beslut om

(a)       fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, och

(b)      dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

9.             Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

10.          Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna.

11.          Val av styrelseledamöter och revisorer.

12.          Beslut om tillsättande av valberedning.

13.          Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.

14.          Beslut om långsiktigt incitamentsprogram.

15.          Stämmans avslutande.

Ordförande vid Stämman (punkt 1)

Valberedningen, bestående av Jonathan Green (Luxor Capital), Jake Hennemuth (Ruane Cunniff & Goldfarb), Håkan Berg (Swedbank Robur Fonder) och Lars O Grönstedt (styrelseordförande) föreslår att advokat Jesper Schönbeck utses till ordförande vid Stämman.

Disposition av årets resultat (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer m.m. (punkterna 9-11)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan några suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av samtliga ledamöter: Lars O Grönstedt, Josh Blachman, Per Brilioth, Victoria Grace, Ylva Lindquist och Keith Richman. Valberedningen föreslår att Stämman ska utse Lars O Grönstedt till styrelsens ordförande.

För information om nuvarande styrelseledamöter föreslagna för omval, vänligen se Bolagets hemsida, www.vostoknewventures.com.

Vidare föreslår valberedningen att Bolagets revisor, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, omväljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att ersättning ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen har inte kunnat enas kring ett förslag till arvode till styrelsens ledamöter.

Valberedningens ledamöter Jonathan Green och Jake Hennemuth, representanter för Luxor Capital Group respektive Ruane Cunniff & Goldfarb, föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 402 000 USD, varav 142 000 USD till styrelsens ordförande och 65 000 USD vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Styrelseledamöterna föreslås, i linje med marknadspraxis, tillåtas fakturera styrelsearvodet genom bolag med en summa som är kostnadsneutral för Bolaget under förutsättning att den styrelseledamot som gör så är ensamt ansvarig för eventuella skattekonsekvenser.

Valberedningens ledamot Håkan Berg, representant för Swedbank Robur Fonder, föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 355 000 USD, varav 135 000 USD till styrelsens ordförande och 55 000 USD vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Styrelseledamöterna föreslås, i linje med marknadspraxis, tillåtas fakturera styrelsearvodet genom bolag med en summa som är kostnadsneutral för Bolaget under förutsättning att den styrelseledamot som gör så är ensamt ansvarig för eventuella skattekonsekvenser.

Depåbevisinnehavare kan komma att presentera alternativa förslag till ersättning för styrelseledamöterna före eller vid Stämman.

Valberedning (punkt 12)

Nomineringsprocessen inför årsstämman 2018 föreslås gå till enligt följande:

En valberedning ska utses bestående av representanter för de tre största depåbevisinnehavarna i Bolaget. Ägarförhållandena ska baseras på depåbevisinnehavarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2017. Valberedningens medlemmar ska offentliggöras så snart de utsetts, vilket ska ha skett senast sex månader före årsstämman 2018. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts ska ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utse ordföranden inom sig. Om enighet inte kan uppnås ska till ordförande utses den som företräder den till röstetalet störste depåbevisinnehavaren. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2018: (i) val av ordförande vid stämman, (ii) val av styrelseledamöter, (iii) val av styrelseordförande, (iv) styrelsearvoden, (v) val av revisorer, (vi) arvode till revisorerna samt (vii) förslag till hur nomineringsprocessen inför årsstämman 2019 ska genomföras.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m. (punkt 13)

Styrelsen föreslår att Stämman godkänner följande principer om ersättningsvillkor m.m. för bolagsledningen.

Ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med andra personer i Bolagets ledning avses medlemmar av koncernledningen, f.n. två personer utöver verkställande direktören.

Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen ska i första hand hanteras inom ramen för Bolagets optionsplan och Bolagets depåbevissparprogram och i de fall annan rörlig ersättning kan utgå ska denna vara förenad med en marknadsmässig övre gräns och specificerade resultatmål för Bolaget och/eller befattningshavaren.

Uppsägningstiden ska vara tre till sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från Bolaget ska summan av uppsägningstid och den tid under vilken avgångsvederlag utgår maximalt vara 12 månader.

Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell pensionsålder. Förmånsbestämda pensionsförmåner förutsätter intjänande under en förutbestämd anställningstid.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram (punkt 14)

Styrelsen föreslår att Stämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för upp till sex anställda i Vostok New Ventures Ltd ("LTIP 2017") i enlighet med nedan. LTIP 2017 är ett treårigt prestationsbaserat incitamentsprogram som huvudsakligen är detsamma som programmet från 2016 ("LTIP 2016").

Antagande av ett incitamentsprogram

Programmet i sammandrag

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om antagande av LTIP 2017. LTIP 2017 föreslås omfatta upp till sex anställda i Vostok New Ventures. Deltagarna i LTIP 2017 måste investera i Vostok New Ventures genom förvärv av aktier i form av depåbevis i Vostok New Ventures ("Spardepåbevis"). Dessa Spardepåbevis erhålls genom att deltagarna förvärvar depåbevis (representerande aktier i Vostok New Ventures) till marknadsvärde eller överlåter depåbevis som redan innehas i enlighet med villkoren under "Privat investering" nedan. Därefter kommer deltagarna att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla depåbevis inom ramen för LTIP 2017, så kallade "Prestationsdepåbevis", enligt villkoren som anges nedan.

För det fall att Prestationsdepåbevis inte kan levereras till rimliga kostnader, med rimliga administrativa insatser eller på grund av särskilda marknadsförutsättningar, kan deltagare istället komma att erbjudas kontantvederlag.

Privat investering

För att kunna delta i LTIP 2017 krävs att deltagaren bidragit med en privat investering genom (i) köp av depåbevis (representerande aktier i Vostok New Ventures) till marknadspris till ett värde motsvarande högst 1 725 000[1] kronor beroende på deltagarens position i Vostok New Ventures och enligt vad som närmare beskrivs nedan, eller (ii) genom överlåtelse av depåbevis som sådan deltagare redan innehar (under förutsättning att deltagaren innehar minst 100 % av den årliga nettogrundlönen i depåbevis) till ett värde motsvarande högst 1 725 000[2] beroende på deltagarens position i Vostok New Ventures och enligt vad som närmare beskrivs nedan. För varje Spardepåbevis som innehas inom ramen för LTIP 2017 kommer Bolaget att tilldela deltagare tio rättigheter till Prestationsdepåbevis, innebärande rätten att vederlagsfritt erhålla Prestationsdepåbevis ("Rättigheter"). Det antal Prestationsdepåbevis som varje deltagares Spardepåbevis berättigar till beror på Bolagets uppfyllande av prestationsvillkoren. Maximalt kan en deltagare erhålla tio Prestationsdepåbevis för varje Spardepåbevis.

Det högsta beloppet för privata investeringar är baserat på ett antaget marknadspris om 69 kronor per depåbevis i Vostok New Ventures. Depåbevisens marknadspris kan ha ökat eller minskat vid tiden för den privata investeringen och styrelsen bemyndigas att ändra det högsta beloppet för den privata investeringen för att ta hänsyn till eventuella väsentliga förändringar i priset för Vostok New Ventures depåbevis, i syfte att ge så bra effekt som möjligt för depåbevisinnehavarna i Bolaget.

Generella villkor

Under förutsättning att entry-nivån av de prestationsbaserade villkoren uppnås avseende perioden 1 januari 2017 till 31 december 2019 samt förutsatt att deltagaren från tilldelning av Rättigheterna till dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari till 31 mars 2020 (intjänandeperioden) har behållit sina Spardepåbevis och dessutom, med vissa undantag, fortfarande är anställd i Vostok-koncernen och inte heller har sagt upp sig vid denna tidpunkt, blir två Rättigheter per Spardepåbevis intjänade och för varje Rättighet erhåller deltagaren vederlagsfritt ett Prestationsdepåbevis.

Mål- och prestationsvillkor

Det antal Prestationsdepåbevis som deltagarens Spardepåbevis berättigar till beror på Bolagets uppfyllelse av prestationsvillkoren under mätperioden. Prestationsvillkoren baseras på substansvärde per aktie (En. Net Asset Value) ("NAV per aktie").

Prestationsvillkoren är fastställda till en entry-nivå, target-nivå och stretch-nivå när det gäller det antal Rättigheter som intjänas. Entry-nivån utgör miniminivån vilken måste överskridas för att Rättigheter ska intjänas. Om miniminivån uppnås eller överskrids, kommer varje deltagare att erhålla två Prestationsdepåbevis för varje Spardepåbevis. Om target-nivån uppnås eller överskrids, kommer varje deltagare att erhålla fem Prestationsdepåbevis för varje Spardepåbevis. Om stretch-nivån uppnås eller överskrids, kommer varje deltagare att erhålla tio Prestationsdepåbevis för varje Spardepåbevis.

Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av de prestationsbaserade villkoren i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019.

Rättigheterna

För Rättigheterna ska följande villkor gälla:

·       Rättigheterna tilldelas vederlagsfritt snarast möjligt efter årsstämman 2017.

·       Intjänas efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari — 31 mars 2020 (intjänandeperioden).

·       Rättigheterna kan inte överlåtas eller pantsättas.

·       Två Rättigheter per Spardepåbevis tjänas in, och varje rättighet ger deltagaren rätt att erhålla ett Prestationsdepåbevis efter intjänandeperiodens slut, under förutsättning att entry-nivån av prestationsvillkoren är uppnådd och att deltagaren, med vissa undantag, vid offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari — 31 mars 2020 fortfarande är anställd i Vostok-koncernen, inte heller har sagt upp sig vid denna tidpunkt och har kvar sina ursprungliga Spardepåbevis i Bolaget.

·       För att likställa deltagarnas intresse med depåbevisinnehavarnas kommer Bolaget att kompensera deltagarna för lämnade utdelningar under intjänandeperioden. Kompensation kommer bara att lämnas för utdelning som beslutas efter tilldelningen.

 

Utformning och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTIP 2017, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Vostok-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för LTIP 2017 inte längre uppfyller dess syften.

Fördelning

Deltagarna är indelade i olika kategorier och i enlighet med ovanstående kommer LTIP 2017 att innebära följande antal Spardepåbevis och högst antal Rättigheter för de olika kategorierna:

·       verkställande direktören: kan förvärva Spardepåbevis till ett värde av upp till 1 725 000 kronor[3] inom ramen för LTIP 2017, vilket ger innehavaren rätt till lägst två och högst tio Rättigheter per Spardepåbevis;

·       andra ledamöter inom koncernledningen utöver verkställande direktören (två individer): kan förvärva Spardepåbevis till ett värde av upp till 552 000 kronor[4] vardera inom ramen för LTIP 2017, vilket ger innehavaren rätt till lägst två och högst tio Rättigheter per Spardepåbevis;

·       andra anställda (tre individer): kan förvärva Spardepåbevis till ett värde av upp till 138 000 kronor[5] vardera inom ramen för LTIP 2017, vilket ger innehavaren rätt till lägst två och högst tio Rättigheter per Spardepåbevis.

LTIP 2017s omfattning och kostnader

LTIP 2017 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär att Rättigheterna ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. Kostnaden för LTIP 2017 antas uppgå till cirka 16,21 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2.

Kostnaderna för sociala avgifter beräknas till cirka 5,09 miljoner kronor, under förutsättning av antagandena ovan.

I tillägg till vad som anges ovan, har kostnaderna för LTIP 2017 beräknats utifrån att LTIP 2017 omfattar upp till sex deltagare och att varje deltagare utnyttjar den maximala investeringen.

Om det maximala utfallet uppnås, samt att alla investerade Spardepåbevis behålls i enlighet med LTIP 2017 och att de prestationsbaserade villkoren uppfylls till 100 procent, kommer kostnaden för LTIP 2017 maximalt att uppgå till cirka 32,43 miljoner kronor i enlighet med IFRS 2 och den maximala kostnaden för sociala avgifter till cirka 10,19 miljoner kronor.

Kostnaderna förväntas ha en marginell inverkan på Vostok-koncernens nyckeltal.

Vid en maximal tilldelning av Prestationsdepåbevis kan 470 000 depåbevis som representerar aktier i Bolaget komma att tilldelas inom ramen för LTIP 2017, vilket innebär cirka 0,55 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. 2 094 351 depåbevis, vilket omfattar utestående köpoptioner under incitamentsprogrammet från 2010 (fördelat på 100 000 tilldelade köpoptioner och 1 994 351 köpoptioner som ännu inte har tilldelats) samt maximalt utfall av 430 000 depåbevis inom ramen för LTIP 2016 och maximalt utfall av 470 000 depåbevis inom ramen för LTIP 2017 motsvarar cirka 3,49 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget.

Tilldelning av Prestationsdepåbevis i enlighet med LTIP 2017

För att säkerställa leverans av Prestationsdepåbevis i enlighet med LTIP 2017 avser Bolaget att hedga LTIP 2017 med antingen återköpta depåbevis, genom att ingå ett swapavtal eller ett annat liknande avtal med en tredje part eller genom att vidta andra åtgärder som bedöms nödvändiga av Bolaget.

Motiv för förslaget

Syftet med LTIP 2017 är att skapa incitament för ledningen att arbeta för en långsiktigt god utveckling i Bolaget. Vidare ska LTIP 2017 skapa förutsättningar för att behålla kompetent personal i Vostok-koncernen genom att erbjuda konkurrenskraftig ersättning. LTIP 2017 har utformats baserat på att det är önskvärt att anställda inom koncernen är depåbevisinnehavare i Bolaget och att de ser att ett långsiktigt arbete lönar sig. Deltagande i LTIP 2017 kräver att deltagaren har bidragit med privat investering genom förvärv av Spardepåbevis.

Genom att erbjuda en tilldelning av Prestationsdepåbevis som är baserad på uppfyllandet av fastställda prestationsbaserade villkor, premieras deltagarna för ökat värde för depåbevisinnehavare. LTIP 2017 belönar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i Bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att LTIP 2017s antagande kommer att få en positiv effekt på Vostok-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både Bolaget och dess depåbevisinnehavare.

Beredning av förslaget

LTIP 2016, på vilket LTIP 2017 är baserat, har utarbetats av Bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare. LTIP 2017 har behandlats av styrelsen vid styrelsesammanträde den 21 mars 2017.

Andra incitamentsprogram i Bolaget

Nedan är sammanfattningar av nuvarande utestående incitamentsprogram i Bolaget. För ytterligare information om incitamentsprogrammen hänvisas till årsredovisningen för 2016.

Incitamentsprogram 2010

Årsstämman 2010 beslutade i enlighet med styrelsens förslag godkänna antagandet av ett incitamentsprogram som innebär att nuvarande och framtida anställda tilldelas köpoptioner vilka berättigar optionsinnehavaren att förvärva aktier i form av depåbevis i Vostok New Ventures. Programmet omfattar nuvarande och framtida anställda. Sammanlagt 5 115 600 optioner bemyndigades under programmet. Totalt 100 000 optioner är för närvarande tilldelade och utestående. Löptiden är 7 juni 2016 — 31 juli 2019. Utnyttjandeperioden är 1 juni — 31 juli 2019. Om alla optioner utnyttjas kan totalt 100 000 depåbevis tilldelas, vilket motsvarar cirka 0,12 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. För ytterligare information om incitamentsprogram 2010 se årsredovisningen för 2015.

Incitamentsprogram 2016

Vid årsstämman den 17 maj 2016 beslutades att inrätta ett långsiktigt depåbevisbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Vostok New Ventures-koncernen. Programmet löper från 1 januari 2016 till 31 mars 2019, och omfattar maximalt 430 000 depåbevis, vilket motsvarar en utspädningseffekt om ca 0,50 procent av det totala antalet utestående aktier. Programmet innebär att deltagarna investerar i aktier i bolaget och för varje investerad aktie har deltagaren möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare aktier, s.k. prestationsaktier förutsatt att ett av styrelsen bestämt prestationsmål kopplat till bolagets substansvärde per aktie uppfylls.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt 14 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de vid Stämman företrädda depåbevisen.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets kontor på Hovslagargatan 5 i Stockholm och på dess webbplats www.vostoknewventures.com.

_______________________

 

April 2017

 

Pareto Securities AB

 

Styrelsen för Vostok New Ventures Ltd

_________________________

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

 

 

 

[1] Motsvarande 25 000 depåbevis baserat på ett antaget pris om 69 kronor per depåbevis.

   

[2] Motsvarande 25 000 depåbevis baserat på ett antaget pris om 69 kronor per depåbevis.

   

[3] Motsvarande 25 000 depåbevis baserat på ett antaget pris om 69 kronor per depåbevis.

   

[4] Motsvarande 8 000 depåbevis baserat på ett antaget pris om 69 kronor per depåbevis.

    

[5] Motsvarande 2 000 depåbevis baserat på ett antaget pris om 69 kronor per depåbevis.

   


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.