maj 16, 2017

Stämmokommuniké från årsstämma i Vostok New Ventures Ltd

Årsstämma i Vostok New Ventures Ltd ("Bolaget") hölls tisdagen den 16 maj 2017 kl. 10.00 i lokal New York på Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.

Årsstämma i Vostok New Ventures Ltd ("Bolaget") hölls tisdagen den 16 maj 2017 kl. 10.00 i lokal New York på Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.

Stockholm, 2017-05-16 13:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

På stämman hade aktieägarna att ta ställning till ett antal ärenden, bl a beslutades följande:

-    Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för perioden 1 januari 2016 - 31 december 2016 samt balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2016. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att moderbolagets balanserade vinstmedel om 572 305 TUSD och övrigt tillskjutet kapital om 249 362 TUSD, inklusive årets vinst om 1 571 TUSD, balanseras och att ingen utdelning ska lämnas.

-    Lars O Grönstedt, Per Brilioth, Josh Blachman, Keith Richman, Ylva Lindqvist och Victoria Grace omvaldes som styrelseledamöter och Lars O Grönstedt omvaldes till styrelsens ordförande. Samtliga valdes för perioden intill slutet av årsstämman 2018. Vidare beslutades att ett totalt styrelsearvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) ska utgå med ett belopp om 355 000 USD, av vilket 135 000 USD ska utgå till styrelsens ordförande och 55 000 USD till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställd i Bolaget samt att styrelseledamöter, i linje med marknadspraxis, tillåts fakturera styrelsearvodet genom bolag med en summa som är kostnadsneutral för Bolaget under förutsättning att den styrelseledamot som gör så är ensamt ansvarig för eventuella skattekonsekvenser.

-    Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor.

-    Årsstämman antog valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018.

-    Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.

-    Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.