juni 1, 2017

Vostok New Ventures har initierat ett skriftligt förfarande i syfte att genomföra en villkorsförändring för sitt SEK 300 miljoners obligationslån

Stockholm, 2017-06-01 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Vostok New Ventures Ltd. ("Bolaget") har idag initierat ett skriftligt förfarande i syfte att genomföra en villkorsändring för sitt utestående SEK 300 miljoners obligationslån 2016/2019 ("Obligationsvillkoren") ("Obligationslånet"). Obligationsinnehavarna ombeds att rösta för en ändring av Obligationsvillkoren för att tillåta upptagandet av ny icke-säkerställd, pari passu-rankad skuld samt godkänna att Bolaget får senarelägga återbetalningsdagen för sin utlåning till Delivery Hero Holding GmbH (nu under namnet Delivery Hero AG). Givet att villkorsändringen godkänns av en majoritet av obligationsinnehavarna i enlighet med det skriftliga förfarandet kommer Bolaget att betala en ersättning till alla obligationsinnehavare under Obligationslånet.

 

I samband med det skriftliga förfarandet har Bolaget mandaterat Pareto Securities för att undersöka möjligheten att emittera ett potentiellt nytt icke-säkerställt SEK-denominerat obligationslån. Transaktionen är villkorad av bland annat ett framgångsrikt avslutande av det skriftliga förfarandet samt det rådande marknadsläget.

 

Kallelsen till det skriftliga beslutsförfarandet med detaljer om föreslagen ändring av Obligationsvillkoren samt information om röstningsförfarandet kommer att göras tillgängligt på Bolagets hemsida http://www.vostoknewventures.com.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

 

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

 

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 08.00 CEST.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.