juni 21, 2017

Vostok New Ventures meddelar resultatet från det skriftliga förfarandet och om framgångsrik placering av en ny senior icke-säkerställd obligation

Stockholm, 2017-06-21 18:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Hänvisning görs till ett pressmeddelande från Vostok New Ventures Ltd. ("Bolaget") den 1 juni 2017 om initiering av ett skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för Bolagets utestående SEK 300 miljoners obligationslån 2016/2019 ("Obligationsvillkoren") ("Obligationslånet").

 

Det skriftliga förfarandet har nu avslutats med resultatet att innehavarna av obligationer i Obligationslånet har godkänt de föreslagna ändringarna. Samtyckesavgiften kommer att betalas till innehavarna i enlighet med meddelandet till det skriftliga förfarandet. De uppdaterade Obligationsvillkoren kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida.

 

Som en följd av resultatet från det skriftliga förfarandet meddelar Bolaget även om en framgångsrik placering av en ny 3-årig senior icke-säkerställd obligation med en initial volym om SEK 600 miljoner inom en total ram om SEK 800 miljoner. Obligationen kommer att ha en fast kupong om 5,50 procent årligen, vilken betalas kvartalsvis i efterskott. Efterfrågan för transaktionen var stark, främst från nordiska institutionella investerare, och emissionen blev kraftigt övertecknad.

 

Pareto Securities AB agerade sole bookrunner i obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade legal rådgivare.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

 

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

 

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2017 kl. 18.30 CEST.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.