juli 21, 2017

Vostok New Ventures Ltd har informerat obligationsinnehavarna om inlösen av obligation 2016/2019

Stockholm, 2017-07-21 17:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Som informerats om i ett pressmeddelande av Vostok New Ventures Ltd ("Bolaget") daterat den 12 juli 2017 har Bolagets styrelse beslutat att lösa in hela Bolagets obligationslån om 300 000 000 kronor 2016/2019 med ISIN SE0008406367 ("Obligationerna" ). Bolaget har idag meddelat om inlösen i förtid enligt villkoren för Obligationerna.

Inlösen av Obligationerna förväntas ske den 17 augusti 2017 ("Early Redemtion Date"). Avstämningsdagen för inlösen är den 10 augusti 2017 och Obligationerna kommer att lösas in till Make Whole Amount (definition enligt villkoren för Obligationerna) (inklusive upplupen men obetald ränta), vilket uppgår till cirka 1 066 000 kronor per Obligation (baserat på Swedish Government Bond Rate per idag, (definition enligt villkoren för Obligationerna), det slutliga beloppet kommer att fastställas i samband med Early Redemption Date). I samband med inlösen avnoteras Obligationerna från företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm.

Bolagets meddelande om inlösen i förtid är oåterkalleligt.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

 

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 kl. 17.45 CEST.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.