augusti 16, 2017

Vostok New Ventures Ltd. Delårsrapport avseende andra kvartalet och sexmånadersperioden 2017

Stockholm, 2017-08-16 08:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

- Periodens resultat uppgick till 8,64 miljoner US-dollar (MUSD) (23,08 för perioden 1 januari 2016—30 juni 2016). Resultat per aktie uppgick under perioden till 0,10 USD (0,31).

- Kvartalets resultat uppgick till -8,69 MUSD (18,95). Resultat per aktie uppgick under kvartalet till -0,10 USD (0,26).

- Vostok New Ventures ("Vostok" eller "Bolaget") substansvärde uppgick till 733,28 MUSD den 30 juni 2017 (31 december 2016: 725,52), motsvarande 8,56 USD per aktie (31 december 2016: 8,47). Givet en växelkurs SEK/USD om 8,469 var värdena 6 210,17 miljoner svenska kronor (MSEK) (31 december 2016: 6 600,09 MSEK) respektive 72,49 SEK (31 december 2016: 77,02).

- Under perioden 1 januari 2017—30 juni 2017 ökade substansvärdet per aktie i USD med 1,1%.

- Under andra kvartalet 2017 minskade substansvärdet per aktie i USD med 1,3%, huvudsakligen som ett resultat av omvärdering av Avito efter en svagare RUB/USD under andra kvartalet.

- Under kvartalet tillkännagav Vostok New Ventures en investering om 17,3 miljoner GBP (21,7 MUSD) i det digitala hälsovårdsbolaget babylon.

- Den 22 juni 2017 emitterade bolaget företagsobligationer om 600 miljoner kronor med en total ram om 800 miljoner kronor. Obligationerna löper till och med den 22 juni 2020 med en fast årsränta om 5,50 procent med kvartalsvis räntebetalning. Den 17 juli offentliggjorde bolaget att ett prospekt upprättats ansökt om notering av företagsobligationer 2017/2020 vid Nasdaq Stockholm med första handelsdag den 19 juli 2017.

- Antalet utestående aktier vid periodens utgång uppgick till 85 688 309, inklusive 180 100 återköpta SDB.

- Efter utgången av perioden har Bolaget återköpt 48 419 depåbevis under styrelsens mandat från den 16 maj 2016.

- I början av juli 2017 återbetalade Delivery Hero AG sitt lån om 25 miljoner EUR till Bolaget. Den 12 juli 2017 meddelade Vostok New Ventures att Bolagets styrelse beslutat att lösa in hela Bolagets obligationslån om 300 000 000 kronor 2016/2019 då Delivery Hero AG återbetalat sitt lån om 25 miljoner EUR i förtid. Den 21 juli 2017 meddelade Bolaget att obligationsinnehavarna informerats om inlösen av obligation 2016/2019 enligt villkoren för obligationerna.

 

Vostok New Ventures kommer att anordna en telefonkonferens med en interaktiv presentation onsdagen den 16 augusti klockan 16:00 CEST. För telefonnummer och övrig information se separat pressrelease torsdagen den 10 augusti, på www.vostoknewventures.com.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

 

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017 kl. 08.01 CEST.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.