november 15, 2017

Vostok New Ventures Ltd. Delårsrapport avseende tredje kvartalet och niomånadersperioden 2017

Stockholm, 2017-11-15 08:01 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

- Periodens resultat uppgick till 16,43 miljoner US-dollar (MUSD) (83,93 för perioden 1 januari 2016—30 september 2016). Resultat per aktie uppgick under perioden till 0,19 USD (1,12).

- Kvartalets resultat uppgick till 7,79 MUSD (60,85). Resultat per aktie uppgick under kvartalet till 0,09 USD (0,79).

- Vostok New Ventures ("Vostok" eller "Bolaget") substansvärde uppgick till 735,80 MUSD den 30 september 2017 (31 december 2016: 725,52), motsvarande 8,68 USD per aktie (31 december 2016: 8,47). Givet en växelkurs SEK/USD om 8,109 var värdena 5 966,34 miljoner svenska kronor (MSEK) (31 december 2016: 6 600,09 MSEK) respektive 70,39 SEK (31 december 2016: 77,02).

- Under perioden 1 januari 2017—30 september 2017 ökade substansvärdet per aktie i USD med 2%.

- Under tredje kvartalet 2017 minskade substansvärdet per aktie i USD med 1%.

- Den 12 juli 2017 meddelade Vostok New Ventures att Bolagets styrelse beslutat att lösa in hela Bolagets obligationslån om 300 miljoner kronor 2016/2019 med ISIN SE0008406367. Obligationslånet löstes in då Delivery Hero AG återbetalat sitt lån om 25 miljoner EUR i förtid. Obligationslånet löstes in den 17 augusti 2017.

- Den 22 juni 2017 emitterade Bolaget företagsobligationer 2017/2020 om 600 miljoner kronor inom en total ram om 800 miljoner kronor. Obligationerna löper till och med den 22 juni 2020 med en fast årsränta om 5,50 procent med kvartalsvis räntebetalning. Handel i obligationslån 2017/2020 inleddes den 19 juli 2017 på Nasdaq Stockholm.

- Under kvartalet har Bolaget återköpt 775 852 depåbevis under styrelsens befintliga återköpsmandat och förnyade återköpsmandat från den 11 augusti 2017.

- Antalet utestående aktier vid periodens utgång uppgick till 84 732 357.

- Vid periodens slut innehar Bolaget 955 952 återköpta SDB.

 

Vostok New Ventures kommer att anordna en telefonkonferens med en interaktiv presentation onsdagen den 15 november klockan 16:00 CET. För telefonnummer och övrig information se separat pressrelease torsdagen den 9 november, på www.vostoknewventures.com.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

 

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017 kl. 08.01 CET.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.