augusti 22, 2007

Vostok Nafta: SEXMÅNADERSRAPPORT VOSTOK NAFTA INVESTMENT LTD. AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI 2007–30 JUNI 2007

- Vostok Nafta Investment Ltd bildades och registrerades i Bermuda den 5 april 2007, och efter förvärvet av Vostok Komi (Cyprus) Ltd och Vostok Nafta Sverige AB från Vostok Gas Ltd (Gamla Vostok Nafta) bildades den Nya Vostok Nafta-koncernen. I samband med omstruktureringen av Gamla Vostok Nafta har Nya Vostok Nafta förvärvat icke-Gazprom relaterade tillgångar till ett belopp av 377,5 MUSD.

- Periodens resultat blev 39,52 miljoner US-dollar (MUSD) (13,92 för perioden 1 januari 2007–30 juni 2006). Resultat per aktie blev under perioden 0,86 USD (0,30). Resultatet för kvartalet uppgick till 36,11 MUSD (1 april 2007–30 juni 2006: –43,65). Resultat per aktie blev under kvartalet 0,78 (–0,95).

- Koncernens substansvärde uppgick till 558,22 MUSD den 30 juni 2007 (31 december 2006; 385,38), motsvarande 12,13 USD per aktie (8,37). Givet en växelkurs SEK/USD om 6,83 var motsvarande värden 3 814,62 miljoner svenska kronor (MSEK) respektive 82,89 SEK.

- Under perioden 1 januari 2007–30 juni 2007 ökade substansvärdet per aktie i USD med 44,85%. Under samma period minskade Credit RTS-index med 1,26% mätt i USD. Under perioden 1 april 2007–30 juni 2007 ökade substansvärdet per aktie med 33,73% (RTS-index: –1,96%).

- Antalet utestående aktier och teckningsrätter per utgången av juni 2007 uppgick till 46 020 901.

- Vostok Naftas substansvärde per aktie uppgick till 12,68 USD (85,33 SEK) per den 31 juli 2007.

 

Bakgrund

För att synliggöra värdet av de icke Gazpromrelaterade innehaven i Gamla Vostok Nafta, erbjuda en mer direkt och väl genomlyst exponering mot Gamla Vostok Naftas övriga portfölj av tillgångar, samt tillgodose olika investerares riskpreferenser godkände aktieägarna i Gamla Vostok Nafta vid en extra bolagsstämma den 24 maj 2007 styrelsens förslag om en omstrukturering av Gamla Vostok Nafta.

Omstruktureringen innebär en avknoppning av den icke Gazpromrelaterade delen av Gamla Vostok Naftas portfölj i form av ett nytt bolag, Nya Vostok Nafta. Som en följd av Omstruktureringen ändrade Gamla Vostok Nafta den 24 maj 2007 namn till Vostok Gas Ltd, samtidigt som Nya Vostok Nafta övertog namnet Vostok Nafta Investment Ltd.

Den styrelse som valdes på extra bolagsstämma i Gamla Vostok Nafta den 30 mars 2007 övergår att verka i Nya Vostok Nafta. En ny styrelse för Vostok Gas (Gamla Vostok Nafta) valdes på extra bolagsstämma den 24 maj 2007. Vidare kommer Gamla Vostok Naftas nuvarande företagsledning att fortsätta att leda både Nya Vostok Nafta och Vostok Gas efter Omstruktureringen.

 

Redovisningsprinciper

Transaktionerna då Nya Vostok Nafta förvärvar dotterföretag samt icke Gazpromrelaterade tillgångar vilka redovisats i andra bolag inom Gamla Vostok Nafta-koncernen utgör transaktioner mellan företag under samma bestämmande inflytande. Dessa transaktioner har redovisats till de värden som posterna var redovisade till i det överlåtande företaget, d.v.s. den så kallade redovisade värde-metoden (predecessor accounting) har tillämpats.

De överförda resultaträkningsposter som tidigare redovisats i andra företag inom Gamla Vostok Nafta-koncernen än de nu i sin helhet överförda koncernföretagen avser icke-Gazpromrelaterade realiserade och orealiserade vinster och förluster från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, resultat från investeringar i intresseföretag, utdelningsintäkter med tillhörande kupongskattekostnader samt administrativa kostnader hänförliga till den icke-Gazpromrelaterade verksamheten. De överförda balansräkningsposter som tidigare redovisats i andra företag inom Gamla Vostok Nafta-koncernen än de nu i sin helhet överförda koncernföretagen avser icke Gazpromrelaterade långfristiga och kortfristiga finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, investeringar i intresseföretag, obetalda aktietransaktioner samt fordringar på intressebolag.

Övertagandet av dessa resultaträkningsposter och tillgångar har redovisats med eget kapital som motpost, d.v.s. som om överföringen av de icke Gazpromrelaterade resultaträkningsposterna och tillgångarna till nya Vostok Nafta skett genom ett ägartillskott.

Posten ”Genom ägartillskott tillförda tillgångar och skulder” innefattar med andra ord nettot av de tillgångsöverföringar till Nya Vostok Nafta som inte redovisats över Nya Vostok Naftas resultaträkning, och som således i huvudsak utgörs av nettoinvesteringar i finansiella tillgångar, intäktsförda men ej erhållna utdelningar (netto efter kupongskatt), förändringar i obetalda aktietransaktioner samt kostnadsförda men ej betalda administrationskostnader.

 

Nya Vostok Nafta – legal struktur

Nya Vostok Nafta kommer att fortsätta att investera i enlighet med tidigare strategier, med tydligt och uthålligt fokus på Ryssland och dess grannländer. Mandatet kommer dock att breddas med avseende på geografiska områden och industriella sektorer. Vidare ger bildandet av Nya Vostok Nafta och det kapitaltillskott Bolaget tillförs i samband med Omstruktureringen bättre förutsättningar att tillvarata de investeringsmöjligheter som finns i Ryssland och övriga OSS-länder.

Vostok Nafta Investment Ltd registrerades i Bermuda den 5 april 2007. En namnändring från Vostok Nafta Holding Investment Ltd ägde rum i juni 2007. Efter förvärvet av Vostok Komi (Cyprus) Ltd och Vostok Nafta Sverige AB från Gamla Vostok Nafta består koncernen av ett bermudianskt moderbolag, ett helägt cypriotiskt dotterbolag samt ett helägt svenskt dotterbolag. Vostok Naftas depåbevis (SDB) är från den 4 juli 2007 noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm (tidigare Stockholmsbörsen), Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNIL SDB.

Räkenskapsåret är 1 januari–31 december.

 

Finansiella effekter av omstruktureringen

I samband med Omstruktureringen av Gamla Vostok Nafta har Nya Vostok Nafta förvärvat tillgångar om totalt 377,5 MUSD från Gamla Vostok Nafta. Förvärvade tillgångar avser

– icke Gazpromrelaterad aktieportfölj om 370,7 MUSD

– obetalda aktietransaktioner om 1,8 MUSD, samt

– likvida medel om 5,0 MUSD.

Betalning av förvärvade tillgångar skedde genom utgivande av skuldebrev om 377,5 MUSD till Gamla Vostok Nafta. Nya Vostok Nafta sålde därefter 46 020 900 Teckningsoptioner till Gamla Vostok Nafta för motsvarande belopp, vilka betalades genom utgivande av skuldebrev. Nya Vostok Nafta fick således en fordran på Gamla Vostok Nafta om 377,5 MUSD, vilken användes för att reglera skulden till Gamla Vostok Nafta. Efter aktiesplit i Vostok Gas (Gamla Vostok Nafta) inlöstes hälften av dess aktier i utbyte mot Teckningsoptioner i Nya Vostok Nafta. Varje teckningsoption berättigade innehavaren till ett nyemitterat depåbevis i Nya Vostok Nafta till ett pris av 22 SEK.

Den 4 julí 2007 slutfördes omstruktureringen av Gamla Vostok Nafta genom noteringen av Nya Vostok Nafta’s SDB på OMX Nordic Exchange Stockholm. Likviden från nyemissionen uppgår netto efter nyemissionskostnader till ca 145 MUSD (ca 990 MSEK).

 

Koncernens resultatutveckling för perioden samt substansvärde

Under perioden var resultatet från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen 1,62 MUSD (16,18). Resultat från investeringar i intresseföretag var 33,62 MUSD (–0,26). Utdelningsintäkter har redovisats med 8,07 MUSD (0,22)

Rörelsekostnaderna för perioden blev –1,59 MUSD (–1,56).

Finansnettot uppgick till –1,75 MUSD (–0,58).

Periodens nettoresultat efter skatt blev 39,52 MUSD (13,92).

Redovisat eget kapital uppgick till 558,22 MUSD (385,38) per 30 juni 2007, vilket även motsvarar substansvärdet vid samma tidpunkt.

 

Koncernens resultatutveckling för kvartalet

Under kvartalet var resultatet från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen 4,35 MUSD (–42,81). Resultat från investeringar i intresseföretag var 31,63 MUSD (–).Utdelningsintäkter har redovisats med 2,12 MUSD (–).

Rörelsekostnaderna för perioden blev –0,69 MUSD (–0,85).

Finansnettot uppgick till –1,75 MUSD (0,01).

Periodens nettoresultat efter skatt blev 36,11 MUSD (-43,65).

 

Moderbolaget

Moderbolaget kommer att tillhandahålla koncernens dotterbolag finansiering på marknadsmässiga villkor. Periodens resultat uppgår till -0,18 MUSD.

 

Likviditet

Koncernens likvida medel definierade som kassa och bankbehållning korrigerad för ej förfallna likvider för genomförda köp och försäljningar uppgick per den 30 juni 2007 till 16,19 MUSD (5,12).

 

 (För fullständig rapport se bifogad fil)

 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.