november 16, 2016

Vostok New Ventures Ltd. Niomånadersrapport avseende perioden 1 januari 2016—30 september 2016

Stockholm, 2016-11-16 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

- Periodens resultat uppgick till 83,93 miljoner US-dollar (MUSD) (150,46 för perioden 1 januari 2015—30 september 2015). Resultat per aktie uppgick under perioden till 1,12 USD (2,04).

- Kvartalets resultat uppgick till 60,85 miljoner US-dollar (MUSD) (97,67). Resultat per aktie uppgick under kvartalet till 0,79 USD (1,33).

- Koncernens substansvärde uppgick till 632,44 MUSD den 30 september 2016 (31 december 2015: 503,44), motsvarande 7,87 USD per aktie (31 december 2015: 6,85). Givet en växelkurs SEK/USD om 8,6187 var värdena 5 450,77 miljoner svenska kronor (MSEK) (31 december 2015: 4 204,90 MSEK) respektive 67,87 SEK (31 december 2015: 57,21).

- Under perioden 1 januari 2016—30 september 2016 ökade substansvärdet per aktie i USD med 14,9%.

- Under kvartalet 1 juli 2016—30 september 2016 ökade substansvärdet per aktie i USD med 9,8%.

- Ökningen i Koncernens substansvärde per aktie i USD är främst ett resultat av en omvärdering av investeringen i Avito.

- Under kvartalet slutförde Vostok New Ventures ("Vostok" eller "Bolaget") en transaktion där Bolaget förvärvade aktier i den Paris-baserade samåkningstjänsten Comuto SA ("BlaBlaCar") till ett belopp om 40,11 miljoner EUR (45,48 MUSD) på samma värdering som Vostoks initiala investering i BlaBlaCar i september 2015. Förvärvet, som betalades genom nyemitterade aktier i Vostok, godkändes vid den extra bolagsstämman i Vostok den 5 augusti 2016. Handel i depåbevisen för de nya aktier som gavs ut i emissionen inleddes den 11 augusti 2016 på Nasdaq Stockholm.

- Under augusti investerade Vostok ytterligare 2,5 MUSD i OneTwoTrip.

- Under september investerade Vostok 1,5 MUSD i DrBridge (Vezeeta), den ledande plattformen för bokning av läkare i Egypten.

- Den 28 oktober meddelades att Bolaget ingått ett avtal om att förvärva aktier i Comuto SA ("BlaBlaCar") till ett belopp om cirka 32 miljoner EUR på samma värdering som Vostoks tidigare investering i BlaBlaCar i juli 2016. Förvärvet är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma i Vostok den 18 november 2016, samt att prospektet avseende upptagande till handel av depåbevis för de nya aktier som ges ut i apportemissionen godkänns av Finansinspektionen.

- Antalet utestående aktier per utgången av september 2016 uppgick till 80 315 814.

 

Vostok New Ventures kommer att anordna en telefonkonferens med en interaktiv presentation onsdagen den 16 november, klockan 16:00 Central European Time (CET). För telefonnummer och övrig information se separat pressrelease måndagen den 14 november, på www.vostoknewventures.com.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

 

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2016 kl. 08.00 CET.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.